Ασφαλιστικά προγράμματα για Επιχειρήσεις

Ασφάλιση ευθυνών

Ασφάλιση ευθυνών

Γενική αστική ευθύνη

Kάλυψη από αξιώσεις για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών ή υλικών βλαβών καθώς και από αξιώσεις για προσβολή προσωπικότητας.

Επαγγελματική αστική ευθύνη

Κάλυψη ευθυνών για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν σε κάθε επάγγελμα και επαγγελματία και προβλέπονται από το Αστικό Δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες

Αστική ευθύνη στελεχών & μελών Δ.Σ.

Δίνει στα διευθυντικά στελέχη και τις επιχειρήσεις μια βαθιά ανάσα για να συνεχίσουν απερίσπαστοι και με σιγουριά τις δραστηριότητές τους.

Περιβαλλοντική ευθύνη

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η διεύρυνση του νομοθετικού πλαισίου δημιουργεί αυστηρές απαιτήσεις.

Αστική ευθύνη κατασκευαστικών έργων

Η κατασκευή ενός έργου δημιουργεί στον κατασκευαστή – εργολάβο υποχρεώσεις και ευθύνες που δεν περιορίζονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αστική ευθύνη εκδηλώσεων – Events

Κάλυψη ατυχημάτων που θα συμβούν κατά την διάρκεια εκδήλωσης στους θεατές, στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, στους επισκέπτες.

Γενική Aστική Eυθύνη Eπιχειρήσεων

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων» που σας προσφέρει η Total Advice Insurance παρέχει κάλυψη της επιχείρησής από αξιώσεις τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών υλικών ζημιών καθώς και από αξιώσεις για προσβολή προσωπικότητας ή βλάβης από δυσφήμιση.

Ενδεικτικές καλύψεις και παροχές

Η κάλυψη αφορά σε ευθύνες που απορρέουν από:

 • Τη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Την κατανάλωση των προϊόντων της
 • Τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της
 • Τη διαφημιστική της επικοινωνία
 • Ευθύνες της εργοδοσίας απέναντι στο προσωπικό

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, στη βιομηχανία ή στις υπηρεσίες.

Γενική Αστική Ευθύνη και Total Advice Insurance

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επαγγελματική Aστική Eυθύνη

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη καλύπτει ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν σε κάθε επάγγελμα και επαγγελματία και προβλέπονται από το Αστικό Δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες.

Ενδεικτικές καλύψεις και παροχές

 • Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμησης/συκοφαντίας
 • Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας/παράβαση καθήκοντος/ παράβαση απορρήτου
 • Οικονομικές απαιτήσεις τρίτων οφειλόμενες σε δόλιες πράξεις / ενέργειες υπαλλήλων
 • Έξοδα παρουσίας ενώπιων Δικαστηρίων

Σε ποιους απευθύνεται

Τον κάθε Επαγγελματία (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) που παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής, όπως ενδεικτικά:

 • Γιατροί
 • Παραϊατρικά επαγγέλματα (φυσικοθεραπευτές, χειροπράκτες, κοινωνικοί λειτουργοί κτλ)
 • Δικηγόροι
 • Δικηγορικές εταιρείες
 • Εταιρείες Τεχνολογίας
 • Πολιτικοί μηχανικοί
 • Αρχιτέκτονες
 • Μελετητικά Γραφεία
 • Τεχνικοί
 • Υδραυλικοί
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Φαρμακοποιοί
 • Λογιστές
 • Λογιστικές εταιρείες
 • Τουριστικοί πράκτορες (travel agents)

Επαγγελματική Aστική Eυθύνη και Total Advice Insurance

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αστική ευθύνη στελεχών & μελών Δ.Σ.

Η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης ανήκει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στα διευθυντικά της στελέχη.

Σήμερα, οι αποφάσεις τους γίνονται πιο δύσκολες καθώς λειτουργούν σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που δυσχεραίνει το έργο τους. Αυτό έχει σαν συνέπεια να αντιμετωπίζουν συχνά, τόσο οι ίδιοι, όσο και οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν, δικαστικές διεκδικήσεις για αποζημιώσεις από επενδυτές ή κάθε ενδιαφερόμενο που θεωρεί ότι θίγονται τα συμφέροντά του, καταλογίζοντας στα στελέχη λάθη, παραλείψεις, κακοδιαχείριση ή ακόμα και απάτη.

Η Ασφάλιση Αστικής ευθύνης Στελεχών με την Total Advice Insurance δίνει στα διευθυντικά στελέχη και τις επιχειρήσεις μια βαθιά ανάσα για να συνεχίσουν απερίσπαστοι και με σιγουριά τις δραστηριότητές τους.

Ενδεικτικές καλύψεις και παροχές

 • Κάλυψη απαιτήσεων που εγείρονται από μετόχους, υπαλλήλους, πελάτες, συνεργάτες, ανταγωνιστές, προμηθευτές, δανειστές και άλλα τρίτα συναλλασσόμενα μέρη
 • Έξοδα υπεράσπισης, εξώδικοι διακανονισμοί και δικαστικές αποφάσεις
 • Κάλυψη των στελεχών και της εταιρείας σχετικά με απαιτήσεις κινητών αξιών
 • Κάλυψη θεμάτων εργατικής πρακτικής
 • Κάλυψη απαιτήσεων για ηθική βλάβη και προσβολή προσωπικότητας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εταιρείες εισηγμένες ή μη στη χρηματιστηριακή αγορά.
Ασφαλισμένοι θεωρούνται τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα Στελέχη με εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας και των θυγατρικών της.

Αστική ευθύνη στελεχών & μελών Δ.Σ. και Total Advice Insurance

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η διεύρυνση του νομοθετικού πλαισίου της Ε.Ε Οδηγία 2004/35/EC (Προεδρικό Διάταγμα 148) , δημιουργεί πλέον πιο αυστηρές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», μια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να προβεί σε άμεση αποκατάσταση μιας περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει προκαλέσει.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αν μια επιχείρηση δεν έχει προβλέψει να οχυρωθεί μέσα από ένα ασφαλιστήριο περιβαλλοντικής ευθύνης, θέτει σε κίνδυνο την ίδια της την ύπαρξη, αφού οι υποχρεώσεις της σε σχέση με το περιβάλλον είναι πλέον πολύ αυξημένες.

Κι αυτό δεν αφορά μόνο στις εταιρίες που η λειτουργία τους είναι άμεσα συνυφασμένη με κινδύνους για το περιβάλλον, αλλά σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, αφού όλες έχουν πλέον την ευθύνη που τους αντιστοιχεί απέναντι στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές καλύψεις και παροχές

 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)
 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης
 • Έξοδα Διακοπής εργασιών λόγω συνθηκών ρύπανσης
 • Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με μεταφορά προϊόντων / αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με κατασκευαστικά έργα
 • Δυνατότητα προσαρμογής των όρων ασφάλισης ώστε να καλύπτουν και τις πιο σύνθετες ασφαλιστικές ανάγκες

Σε ποιους απευθύνεται

 • Βιομηχανίες πλαστικών & μετάλλων
 • Βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας
 • Εταιρείες που χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται χημικά (π.χ. χρώματα, μελάνια, κόλλες, απορρυπαντικά, καλλυντικά φάρμακα)
 • Εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. νοσοκομειακά απόβλητα, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια κτλ)
 • Εταιρίες ανακύκλωσης (π.χ. οχημάτων, ηλεκτρικών συσσωρευτών, κ.λπ)
 • Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα
 • Εργολάβοι δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Περιβαλλοντική ευθύνη και Total Advice Insurance

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αστική ευθύνη κατασκευαστικών έργων (CAR & EAR)

Η κατασκευή ενός τεχνικού έργου, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, δημιουργεί στον κατασκευαστή – εργολάβο μια σειρά από υποχρεώσεις και ευθύνες που δεν περιορίζονται στις συνήθεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά αφορούν στην αρτιότητα του έργου και σε τυχόν αστοχίες στην κατασκευή του καθώς και σε ατυχήματα σε τρίτους ή στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Ενδεικτικές καλύψεις και παροχές

 • Construction AllRisks (CAR) Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου κατασκευών
 • ΕrectionΑllRisks (EAR) Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου έργων συναρμολόγησης (φωτοβολταϊκά , αιολικά πάρκα κτλ)
 • Κίνδυνοι από τυχαία γεγονότα (φωτιά, πλημμύρα, έκρηξη, παλιρροιακό κύμα κλπ)
 • Κίνδυνοι από φυσικά φαινόμενα (σεισμός, θεομηνία, καθιζήσεις , κατακρήμνιση, κατολισθήσεις, μετακινήσεις εδαφών κ.λπ.)
 • Ζημιές από ταραχές, απεργίες, δολιοφθορές κ.λπ.
 • Ζημιές από κλοπή
 • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων
 • Κίνδυνοι από λανθασμένη μελέτη, ελλιπή επίβλεψη, κακοτεχνίες, διοικητικά λάθη
 • Αστική ευθύνη για ατυχήματα σε τρίτους ή και σε εργαζόμενους κατά την κατασκευή του έργου από ανθρώπινο λάθος ή παραλείψεις
 • Ζημιές ή απώλειες στον εξοπλισμό του εργολάβου – κατασκευαστή, στα μηχανήματα του έργου ή στα υλικά οικοδομών

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εργολάβους – Υπεργολάβους – Κατασκευαστές & Ιδιοκτήτη Έργων όπως για παράδειγμα οικοδομές, οδοποιίες, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης
 • Έργα συναρμολόγησης όπως για παράδειγμα φωτοβολταϊκά ή αιολικά πάρκα, μεταλλικά κτίρια, μηχανήματα παραγωγής κλπ.

Ασφάλιση ευθύνη κατασκευαστικών έργων (CAR & EAR) και Total Advice Insurance

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αστική ευθύνη εκδηλώσεων – Events

Οι κίνδυνοι που αφορούν στις εκδηλώσεις που συγκεντρώνεται πολύς κόσμος είναι αυξημένοι.

Η Αστική Ευθύνη Εκδηλώσεων καλύπτει ατυχήματα που θα συμβούν κατά την διάρκεια εκδήλωσης σε τρίτους, όπως ενδεικτικά στους θεατές, στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, στους επισκέπτες.

Ενδεικτικές καλύψεις και παροχές

 • Σωματικές Βλάβες
 • Υλικές Ζημιές
 • Ακύρωση Εκδήλωσης
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, φόρτωση/ εκφόρτωση και εργασίες συναρμολόγησης/ αποσυναρμολόγησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Στους διοργανωτές εκδηλώσεων, συναυλιών, εκθέσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και στους εκάστοτε εκθέτες που συμμετέχουν σε διοργάνωση.

Αστική ευθύνη εκδηλώσεων – Events και Total Advice Insurance

Η Total Advice Insurance σχεδιάζει μαζί σας και υποστηρίζει ασφαλιστήρια συμβόλαια στα μέτρα σας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας, στο καλύτερο δυνατό κόστος, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.