Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Δήλωση») θέτει τις βάσεις υπό τις οποίες η εταιρεία «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΚΑΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ», («εμείς», «εμάς», ή «δικό μας») συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με υποψηφίους εργαζομένους ή συνεργάτες («υποψήφιοι» ή «εσείς»).

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
 2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών συλλέγουμε;
 3. Με ποιον τρόπο συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς;
 4. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 5. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;
 6. Με ποιο τρόπο μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους;
 7. Με ποιο τρόπο προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 9. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
 10. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 11. Με ποιο τρόπο χειριζόμαστε τις διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων;
 12. Πού μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
 13. Αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ι. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Επωνυμία:                                                          ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΚΑΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:                                      Σισίνη 8 και Αλκμάνος, 11528, Αθήνα Ελλάδα

Αριθμός τηλεφώνου:                                           (+30) 210 6777121

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:                                info@totaladvice.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:                                     Ιουλία Κακκανά

ΙΙ. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών συλλέγουμε;

Δεδομένα επικοινωνίας και ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, φωτογραφία προσώπου.

Δεδομένα αξιολόγησης: προσόντα, δεξιότητες, εμπειρία, εκπαίδευση και ιστορικό εργασιακής απασχόλησης και όποια άλλα δεδομένα επιλέγετε να μας γνωστοποιείτε με τον βιογραφικό σας σημείωμα.

Δεν ζητάμε ή συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για τη διαδικασία πρόσληψης. Εντούτοις, αν επιλέξετε να μας χορηγήσετε τέτοια δεδομένα συναινείτε στην επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων σας, όπως επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΙΙΙ. Με ποιον τρόπο συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς;

Μπορεί να συλλέξουμε τις παραπάνω πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά, δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνονται σε αιτήσεις ή βιογραφικά σημειώματα ή μέσω συνεντεύξεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και παρόχους υπηρεσιών εύρεσης εργασίας. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς από τρίτα μέρη, όπως συστάσεις από πρώην εργοδότες.

ΙV. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;     

Σκοποί πρόσληψης: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς με σκοπό να διαχειριστούμε τη διαδικασία πρόσληψης, να αξιολογήσουμε και να επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητα ενός υποψηφίου για εργασία και να αποφασίσουμε σε ποιον να προσφέρουμε μία θέση εργασίας.

Άλλοι νόμιμοι σκοποί: Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας εάν είναι απαραίτητο για άλλους νόμιμους σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα, δικαιώματα και ελευθερίες σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπερισχύουν των σκοπών αυτών.

V. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Συναίνεση: Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ανάκληση της συναίνεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στη συναίνεσή σας πριν αυτή ανακληθεί.

Με την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος και τυχόν άλλων προσωπικών σας στοιχείων στην Εταιρεία συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτήν για τους σκοπούς της πρόσληψης και της αξιολόγησης της καταλληλότητάς σας για ορισμένη θέση εργασίας.

Έννομη υποχρέωση: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, είτε αυτές εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών είτε όχι είτε πρόκειται για εξωδικαστική διαδικασία.

VI. Με ποιο τρόπο μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους;

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εσωτερικά με τους συνεργάτες και υπαλλήλους της εταιρίας μας για σκοπούς πρόσληψης.

Μπορεί επίσης να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με:

 • Παρόχους υπηρεσιών. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη – παρόχους υπηρεσιών με σκοπό την εκπλήρωση συγκεκριμένων υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες πρόσληψης, αποθήκευσης δεδομένων, και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, θα μοιραστούμε με τους παρόχους μόνο το ελάχιστο των δεδομένων που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι πάροχοι αυτοί δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δημόσιες αρχές. Σε περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε σχέση με προσπάθειες αναζήτησης, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, υποπτευόμενη απάτη ή άλλη επιβλαβή ενέργεια ή όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε από την κείμενη νομοθεσία ή από δικαστική διαδικασία, εντολή δικαστηρίου ή νόμιμη διαδικασία, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

VΙΙ. Με ποιο τρόπο προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Διαθέτουμε εσωτερικές πολιτικές και ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζουμε, κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν, καταστραφούν, παραβιασθούν ή κοινοποιηθούν, και ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά παρά μόνο στους συνεργάτες και υπαλλήλους μας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στα τρίτα μέρη που αναφέρονται παραπάνω.

VΙΙI. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ρωτήσετε εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε, επίσης, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε οιαδήποτε ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτά είναι ατελή.
 • Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”): Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε οιαδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή σε περιπτώσεις που έχετε ανακαλέσει τη συναίνεσή σας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα βάσει της συναίνεσης για το διάστημα πριν την ανάκλησή της.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή ότι δεν χρειάζονται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει, σε δομημένη, κοινά αποδεκτή και μηχαναγνώσιμη μορφή και να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καμία αντίρρηση από εμάς.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε, για οιουσδήποτε νόμιμους λόγους, οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΙΧ. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με οιονδήποτε τρόπο (βλ. ανωτέρω Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων; ). Θα εξετάσουμε και θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Χ. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως περιγράφονται παραπάνω, σε κάθε περίπτωση το εν λόγω διάστημα δεν θα ξεπερνάει τους έξι (6) μήνες.

Στο τέλος της ως άνω περιόδου, ή μόλις ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν ή θα καταστραφούν, εφόσον δεν υφίσταται πλέον νόμιμος λόγος διατήρησής τους.

Αν η αίτησή σας είναι επιτυχής, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την διαδικασία πρόσληψης θα διατηρηθούν κατά την διάρκεια της εργασίας σας.

ΧΙ. Με ποιο τρόπο χειριζόμαστε τις διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων;

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να προβαίνει σε διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός της Ε.Ε.. Σε περίπτωση ενδεχόμενης διαβίβασης δεδομένων σας σε τρίτη χώρα, η Εταιρεία μας έχει λάβει επαρκή μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΧΙΙ. Πού μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Μπορείτε να υποβάλλετε παράπονα σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνώντας μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες αρχές:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση:              Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.:                                                     +30 210 6475600

Φαξ:                                                      +30 210 6475628

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου:                   contact@dpa.gr

Ιστοσελίδα:                                             http://www.dpa.gr

 

ΧΙΙΙ. Αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Θα δημοσιεύουμε αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε αυτήν την ιστοσελίδα και, αν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.